Terminarz rekrutacji

Obowiązujące terminy:

Składanie podań przez Kandydatów na bieżąco do wyczerpania limitu miejsc! Decyduje kolejność zgłoszeń. Podania można już składać!

Zapraszamy do rekrutacji on-line.

Składanie przez Kandydatów oryginału świadectwa ukończenia szkoły: od 21 czerwca do 25 czerwca 2024r.
Oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu końcowego szkoły podstawowej: od 3 do 5 lipca 2024r.

W związku z wprowadzeniem obowiązujących od 17.07.2024 r. elektronicznych legitymacji szkolnych (Rozporządzenie MEiN z dnia 7.06.2023 r., Dz.U.2023, poz. 1120), nowo przyjęci uczniowie zobowiązani są do złożenia w sekretariacie szkoły podpisanych na odwrocie trzech kolorowych zdjęć w formacie legitymacyjnym.