Program wychowawczy szkoły

Cele wychowawcze szkoły

CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY SPOSÓB REALIZACJI
1/ Uczniowie mają znaleźć w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego Szkolne zestawy programów nauczania.

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów

2/ Poszukiwanie prawdy, dobra, piękna w otaczajacym świecie Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów
3/ Uswiadamianie życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania, jak w całej edukacji Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów
4/ Uczenie stawania się bycia samodzielnym w dążeniu dodobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym. Uczenie się godzenia umiejętności dążenia do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialności za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolności własnej z wolnością innych Ćwiczenia ze studentami psychologii, pedagogiem

z poradni wychowawczej – spotkania cykliczne.

5/ Poszukiwanie, odkrywanie i dążenie na drodze pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości  ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie Nauczyciele przedmiotów i wychowawcy.
6/ Uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako postawy życia społecznego oraz przygotowania się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych. Nauczyciele przedmiotów i wychowawcy
7/ Przygotowanie się do rozpoznawania wartości moralnych, do dokonywania wyborów i hierarhizacji wartości oraz danie możliwości doskonalenia się. Imprezy okolicznościowe np.: 11 listopada plus święta kościelne – tradycja i jej rola w wychowaniu.
8/ Kształtowanie w sobie; postawy dialogu, umiejętności słuchania innych, rozumienia ich poglądów, by umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów. Wspólne wyjazdy młodzieży z wychowawcami, widzenie nauczyciela jako człowieka tzw. „uczłowieczenie” sztywnego toku zajęć. Odziaływanie autorytetu poza szkołą.
9/ Uczenie umiejętności radzenia sobie ze stresem, otaczającym złem (alkoholizm, narkomania) Pomoc wychowawcom przez ćwiczenia ze studentami psychologii.
PROFILAKTYKA

Szczególnie Kl I liceum

 

 

TERAPIA SZTUKĄ

Współpraca z Opolskim Teatrem Lalki i Aktora (oglądanie sztuk + terapia psychologiczna po spektaklu, udział w programie „Studio Prób” – odkrywanie wrażliwości ucznia)

– pedagog z poradni wychowawczej poprzez ćwiczenia

– pedagog z Uniwersytetu Opolskiego, studenci psychologii.