Polityka prywatności

Poniższa polityka prywatności oraz plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej www.einstein.opole.pl.

Administratorem strony jest Wolne Stowarzyszenie Edukacyjne Regionu Opolskiego, ul. Drobiarska 2, 45-410 Opole, NIP: 754-25-26-328. Kontakt z administratorem serwisu możliwy jest pod adresem e-mail wsero@wsero.opole.pl.

§ 1 – Znaczenie pojęć

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Wolne Stowarzyszenie Edukacyjne Regionu Opolskiego, ul. Drobiarska 2, 45-410 Opole, NIP: 754-25-26-328.
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.wsero.opole.pl
 3. Użytkownik – każdy użytkownik, korzystający ze Strony.

§ 2 – Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz rejestracyjny oraz formularz e-learningowy. Tym samym Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza rekrutacyjnego przetwarzane są w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest ww. formularz.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza e-learningowego przetwarzane są w celu prowadzenia procesu e-learningowego. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest ww. formularz.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do końca roku kalendarzowego, w którym zakończono naukę w szkole lub do końca roku szkolnego w przypadku rezygnacji z nauki w trakcie roku szkolnego.
 7. Użytkownikowi przysługują uprawnienia takiej jak: prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 8. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim, za wyjątkiem powierzenia przetwarzania danych osobowych następującemu podmiotowi CMSK net, ul. Thomasa Wilsona 80 /3, 45-429 Opole, NIP: 754-151-71-26 – w celu korzystania z serwerów zewnętrznych obsługujących strony www oraz platformę e-learningową.

§ 3 – Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na komputerze Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 4 – Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze, dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

(Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dz.U. [UE] L119/1 4.5.2016.