System e-rekrutacja

FORMULARZ ELEKTRONICZNY

Proszę o przyjęcie mnie do Społecznego Językowego Liceum Ogólnokształcącego im. A. Einsteina Wolnego Stowarzyszenia Edukacyjnego Regionu Opolskiego w Opolu

Na rok szkolny:   (np.: 2020/2021)

Do klasy:

 Pierwszej  Drugiej   Trzeciej  Czwartej

Wybieram moduł kształcenia:

 Lingwistyczno-menedżerski   Prawniczy   Medyczny   Informatyczny

Imiona:   

Nazwisko: 

Data i miejsce urodzenia

Dzień:     Miesiąc:     Rok:    

Miejscowość:     Województwo:    

Kraj:

PESEL:

Adres stałego miejsca zamieszkania

Kod pocztowy:  

Miejscowość:

Ulica:  

Numer domu: Numer mieszkania:

Adres E-mail: :  

Kontakt telefoniczny:  

Imię i nazwisko matki (opiekuna prawnego):

Adres E-mail: :  

Kontakt telefoniczny:  

Imię i nazwisko ojca (opiekuna prawnego):

Adres E-mail: :  

Kontakt telefoniczny:  

Ukończona szkoła niższego stopnia

Nazwa szkoły:  

Miejscowość:  

Województwo:

Data otrzymania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej:

Inne informacje

Zainteresowania:

Ulubione przedmioty:

Przedmioty sprawiające trudności:

Preferowany drugi język obcy (niemiecki/hiszpański):

(Inny niż angielski, ponieważ jest on obowiązkowy)

Jak oceniasz poziom jego znajomości:

Oprócz wypełnienia formularza on-line dostarczę do sekretariatu szkoły następujące dokumenty:

1. Świadectwo (oryginał) ukończenia Gimnazjum lub ukończonej klasy Liceum

2. Trzy zdjęcia

3. Karta zdrowia

4. Posiadane zaświadczenia ukończonych kursów językowych, certyfikaty etc.


Informujemy, że administratorem przekazywanych w formularzach rekrutacyjnych danych osobowych jest Wolne Stowarzyszenie Edukacyjne Regionu Opolskiego, ul. Drobiarska 2, 45-410 Opole, tel. 77-455-73-75. Dane osobowe Rodzica / Opiekuna prawnego / Ucznia zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celach bezpośrednio związanych z edukacją w jednej ze szkół, których organem prowadzącym jest Stowarzyszenie:
– Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi, ul. Drobiarska 2, 45-410 Opole
– Społeczne Językowe Liceum Ogólnokształcące im. A. Einsteina, ul. Drobiarska 2, 45-410 Opole.
Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez osobisty kontakt z sekretariatem. Dane osobowe będą przechowywane do końca roku kalendarzowego, w którym zakończono naukę w szkole lub do końca roku szkolnego w przypadku rezygnacji z nauki w trakcie roku szkolnego.

 

(Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dz.U. [UE] L119/1 4.5.2016.

Potwierdź rejestracje (wyślij ostatecznie formularz):